دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 06:56  

اکوفیزیولوژی زعفران

امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

 

زعفران گیاهی است که خصوصیات اکوفیزیولوژیکی خود را داراست و همین ویژگیها باعث می شود که مطالعات انجام شده در گیاهان زراعی دیگر، قابل تعمیم به این گیاه نباشد. تشکیل گل و عملکرد اقتصادی زعفران وابسته به ذخیره مواد فتوسنتزی در بنه زعفران در فصل زراعی گذشته است و برگهای گیاه در طی ماههای آبان تا اردیبهشت سال یعد مواد فتوسنتزی مازاد خود را به اندامهای زیرزمینی فرستاده تا صرف تشکیل بنه های جدید و هم چنین آغازش و تکامل گل شود. هر چند ساختار کانوپی زعفران مطالعه دقیق نشده است، ولی نتایج بررسیهای اولیه نیز نشانگر شاخص سطح برگ پایین این گیاه(24/1) است. همین سطح برگ نیز به دلیل سفید بودن رگبرگ اصلی و افتاده بودن برگها روی خاک در بخش قابل توجهی از طول فصل رشد زعفران احتمالاً کارایی بالایی نداشته باشد. هر چند نیازهای اقلیمی گیاه زعفران به صورت کلی تعیین گردیده است، ولی از آنجا که بخش اعظمی از حوادث فیزیولوژیکی گیاه در زیر خاک صورت می گیرد شرایط دمایی و رطوبتی محیط رشد بنه ها اهمیت فراوانی دارد که در پژوهش های آینده می بایست مورد مطالعه دقیق تری قرار گیرد.