دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 06:33  

تزئین زیبای پلو با زعفران+ عکس

امتیاز کاربر: / 69
بدخوب 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک برگ را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی و بعد پلو بنفش می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

تزئین با پلو زعفرانی

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران
تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

تزئین با ته چین که به شکل توپ فوتبال برش خورده است.

تزئین تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

تزئین با پلو زعفرانی و ته دیگ سیب زمینی به شکل سیب

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران
تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران  پلو

 

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل عدد هفت

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

تزئین با پلو زعفرانی و زرشک

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ماه و زرشک

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ستاره و زرشک

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران

 

تزئین با پلو زعفرانی، ته چین و زرشک

تزئینات بی نظیر برای پلو با زعفران